RSS

My profile

          សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!!! នាងខ្ងុំឈ្មោះជា លួងជានិស្សិតកម្ពុជាដែល កំពុងសិក្សានៅ សកលវិទ្យាល័យនារីនៃទីក្រុងសេអ៊ូល។ខ្ងុំជាកូនខ្មែរកាត់ចិនព្រោះជីដូនជីតារបស់ខ្ងុំមកពីប្រទេស
ចិន។ ហេតុដូច្នោះហើយបានជានាងខ្ងុំបានចូលរៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាចិនតាំងពីតូចមកម្ល៉េះ។ លើសពីនេះទៅទៀតវាបានធ្វើអោយខ្ងុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនភាសាបរទេសនិងចង់
ដឹងពីវប្បធម៌ប្រទេសផ្សេងៗកាន់តែខ្លាំងឡើយ។នៅឆ្នាំ២០០៩នាងខ្ងុំបានចាប់រៀនជំនាញភាសា
កូរ៉េនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) ស្របពេលដែលកូរ៉េកំពុងមានការពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជា។
ហើយនៅដើមឆ្នាំ២០១១នាងខ្ងុំបានទទួលអាហារូបករណ៍រដ្ឋពីសកលវិទ្យាល័យនារីនៃទីក្រុងសេអ៊ូល។​ 
       ភាសាដែលនាងខ្ងុំអាចប្រើប្រាស់បានគឺ ខ្មែរ ចិន អង់គ្លេសកូរ៉េ។នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ងុំមាន
សិស្ស បរទេស ជាច្រើនដូចជា កម្ពុជា​ ចិន ជប៉ុន ម៉ុងហ្គោល វៀតណាមនិង ប្រទេសដទៃទៀត។​ខ្ងុំជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់និង​ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និង​មានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនតែងតែចង់ដឹង ចង់ស្គាល់នូវអ្វីដែលថ្មីៗ។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងថ្នាក់នាងខ្ងុំតែងតែមាន
សំណួរសួរគ្រូច្រើនជាងសិស្សដទៃទៀត។​ ផ្ទុយទៅវិញគ្រូបែរជាហៅខ្ងុំថាជា ហែបភី វ៉ៃរឹស
(Happy Virus) មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ងុំបានដាក់រហ័សនាមអោយក៏មិនតិចដែរ។
ហឹ​ ហឹៗៗ   (!_!)   (សំលេងយំ)
        ខ្ងុំមិនសូវខ្ពស់ប៉ុន្មានទេ​ហើយជើងក៏មិនវែងប៉ុន្មានដែរ ប៉ុន្តែខ្ងុំចូលចិត្តការដើរកំសាន្ត។ ខ្មែរមាន
ជំនឿថា”​ អ្នកណាមានប្រជ្រុយបាតជើងមានសំណាងបានដើរផ្លូវឆ្ងាយ”។នៅថ្ងៃមួយពេលដែលជើង
ខ្ងុំមុតបន្លាខ្ងុំបានយកថ្នាំមកលាបបាតជើងដែលមុតនោះទើបខ្ងុំដឹងថាបាតជើងរបស់ខ្ងុំក៏មានប្រជ្រុយ
ដែរ។តើចំលែកទេបងប្អូន???  អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាចង់ដឹងនូវរឿងប្លែកៗជាងនេះហើយមើល៍ទៅ~~~
 ប្រជ្រុយដ៏ចំលែកនេះនឹងនាំអ្នកទាំងអស់ទៅដល់ទីកន្លែងណាខ្លះទៅ~~
     សូមជួបគ្នានៅweyeswebទាំងអស់គ្នា!!!  (^_^)
            
​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

         안녕하세요? 저는 캄보디아에서 온 찌어뤙이라고 합니다. 지금 서울여자대학교에서 재학하고

     있습니다.저는 따뜻한 나라에서 태어났지만 할아버지와 할머니께서 중국인이어서 우리 가족은

     재중동포입니다. 저는 동포 때문에 다른 사람 달리 어렸을 때 중국어학교와 캄보디아어 학교를

     다니면서 캄보디아 문화와 중국문화를 접해서 성장했습니다. 외국어를 배우면서 외국어를

    배우는것을 언제부터인가 좋아하는 마음이 생겼습니다. 그 것 뿐만 아니라 각 나라의 문화에다가

    생활까지 알고 싶었습니다. 2009년에 한국 투자가들이 캄보디아에 많이 투자해서 저는 캄보디아

    에 있는 왕립프노펜 대학교에서 한국어를 전공하게 되었습니다. 2011년 초 캄보디아 총리실의

    추선을 받아 서울여자대학교 전액장학금을 받은 후에 한국에 오게 됐습니다.

        언어 중에서 제가 캄보디아어, 중국어, 영어, 한국어를 능통합니다. 지금 아직도 한국어학당에

   다니고 있는데, 우리 반 친구들이 여러 나라 사람입니다. 중국, 몽골, 베트남, 일분, 그리고

   캄보디아  친구가 있습니다. 하지만 선생님께서 재중통포인 저는 항상 중국 학생인 줄 알았다고

   하셨습니다. 저는 사교적과 긍정적인 자아상을 가지고 있어서 무슨 일이 생겨도 최선을 다 하는

   편이며 또한 생각할 때 깊게 생각하는 편이며 또 호기심도 강합니다. 저는 호기심이 많이 있어서

   그런지 수업 때 선생님께 질문을 제일 많이 여쭤보는 학생입니다. 그래서 선생님께서 저는 해피

  바이러스라고 부르셨습니다. 친구에게서도 별명을 받은 게 적지 않습니다. 항상 친구들과 잘

  지내고 도움을 주기 때문인가요?   (*_*)

캄보디아의 농담이 “다리가 길면 여행을 잘 간다”라는 말이 있습니다. 저는 키가 크지 않아서

  다리가 길지 않지만 여행을 얼마나 좋아하는지 모릅니다. 어느 날에 제 발바닥이 상처를 입었을

  때 상처를 한 번 봤더니 점이 밝혔습니다. “거기에 원래 점이 없었는데 왜 생겼지?”라고 생가했습

  니다. 아주 신기하죠? 여러분, 더 신기한 이야기를 알고 싶으세요? 이 신기한 발바닥의 점이

  여러분을 어디에 모실지 우리 다 같이 weyesweb에서 만납시다!!

Hello everybody!!

I am Chea Loung, Cambodian student studying in Seoul Women’s University. I am a child of mix-blood, Khmer-Chinese because my grandparents are Chinese. I have studied Cambodian and Chinese knowledge education since I was small. I am interesting in studying foreign languages and international culture also. In 2009 I studied Korean language at Institute Foreign Language (IFL) in Phnom Penh while Korean culture was being popular in Cambodia. In 2011 I received Korean government scholarship. I can speak Khmer, Chinese, English and Korean. There are many foreign students like Cambodian, Chinese, Japanese, Mongolian, Vietnamese and others in my Korean class. I am friendly and always try hard to do something never give up. Especially I like creating new things and interested in new creation. I am the one who ask many questions in the class time. In contrast, my teacher called me Happy Virus and most of all my friends gave me many nick names also. hee hee

I am not so tall and my legs are not so long but I like traveling. There is Cambodian superstition ” Those who has point under the sole would be lucky to travel far way”. One day my sole was hurt by a sharp thorn and then while I applied ointment on my sole I saw the point on my sole. Do you think it’s great?

You may want to know the greater than this point I think….ha ha  this great point will bring you to anywhere at weyesweb…

Advertisements
 

6 responses to “My profile

 1. Jack

  January 11, 2012 at 6:24 am

  oh, wow…happy virus!!! good name ta…hehe

   
 2. weyesweb

  January 11, 2012 at 11:12 am

  Jack, r u an anti virus?^^

   
 3. Chea Racmoon

  January 20, 2012 at 2:24 am

  wow! I love your page so much! It is very interesting with your profile. I hope to see more articles from you and about Korea through your eyes as an Cambodian 😀

  Best,
  Moon

   
 4. sisun

  January 20, 2012 at 7:31 am

  잘 쎴네, 기대할게 ^^ 화이팅 !

   
 5. weyesweb

  February 4, 2012 at 6:53 am

  Chea Racmoon: sis, thanks so much , i will try all my best to make this blog and hope all of friend who from another can know more about Korea.

   
 6. weyesweb

  February 4, 2012 at 6:55 am

  sisun: ^_^~ 부꾸러워ㅋㅋ 고마워,화이팅!

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: